Meny

Vedtekter for Trøndelagsutstillingen

Vedtatt på årsmøte i Trøndelag Bildende Kunstnere 11. mars 2021 og justert ihht. protokoll

§ 1 Målsetting

1.1 Trøndelagsutstillingen (TU) er en årlig mønstring av billedkunst og skal presentere på bredest mulig måte det som skjer på kunstscenen idag av kunstnere med tilknytning til landsdelen.

1.2 Det er et mål å kunne tilby utstillingen til flere steder i Trøndelag, i tillegg til Trondheim. 

§ 2 Utstillingen

2.1 TU eies og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK). TBK styret har mandat til å inngå avtale med en ekstern aktør når det gjelder ansvar for administrasjon og produksjon av utstillingen. 

2.2 Utstillingen har fri innsendelse og søkere må ha tilknytning til Trøndelag.

2.3 Deltakende kunstnere på utstillingen mottar godtgjørelse ihht. NBKs veiledende retningslinjer. 

2.4 Kunstner kan ikke trekke/forandre antatte kunstverk etter juryering.

2.5 Ved salg avgjort før utstillingens slutt trekkes provisjon som deles likt på salgssted og TU.

§ 3 Jury

3.1 TUs jury med vara oppnevnes av TBKs kunstfaglige råd for en toårsperiode. Deretter må de stå over en like lang periode før de kan bli oppnevnt igjen. Alle jurymedlemmer skal ha medlemskap i NBK.

3.2 Juryen skal bestå av minimum tre kunstnere med variert sammensetning i alder, kjønn og uttrykksform. Juryens flertall skal ha verv i TBKs kunstfaglige råd når de oppnevnes.

3.3 Juryen skal velge en leder.

3.4 Juryen har det kunstfaglige ansvaret for utstillingen og skal rette seg etter arbeidsbeskrivelse for TU jury.

3.5 Juryen mottar honorar etter gjeldende satser, samt reise- og diettgodtgjørelse.

§ 4 Juryering

4.1 Juryering skjer først på grunnlag av dokumentasjon, deretter etter vurdering av originalarbeider. 

4.2 Juryens kunstneriske avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes. 

§ 5 Frakt og forsikring

5.1 Kunstneren besørger selv frakt til andre juryering og returfrakt.

5.2 Alle arbeider holdes forsikret av TU fra registrering til avhenting.

5.3 Kunstner kan søke fraktstøtte fra TU. Fraktstøtten tildeles ut fra dokumenterte fraktutgifter.

§ 6 Endringer

6. 1 Endringer av vedtektene kan bare skje gjennom TBKs årsmøte.

6.2 Endring av praktisk informasjon og øvrige retningslinjer fastsettes og revideres etter behov av TBKs Kunstfaglige råd og TBKs styre i samarbeid med produsent.