Meny

Kunsten stenger aldri ned!

Årets Trøndelagsutstilling er et bevis for nettopp dette. Kunsten sover ikke, går ikke i dvale eller skjul – og den lar seg ikke sette i karantene. Nesten alle arbeidene i årets utgave av Trøndelagsutstillingen er produsert i 2020 og 2021.

I årets utlysningstekst oppfordret vi kunstnerne til å være med og skape “et møtested for det inkompatible, det utenkte, ekte og uventede, det vi ikke regnet med å få se.” Det innsendte materialet oppfylte alle våre forhåpninger. Vi håper at vi har greid å beholde disse kvalitetene i det utvalget vi har gjort.

De antatte arbeidene viser et kunstfelt preget av høy kvalitet og energi, åpenhet, intimitet, taktilitet. Utstillingen danner et mylder av mulige forbindelser og fortellinger, vi ser en hel dimensjon av latent mening som oppstår i møtet mellom kunstverkene. Arbeidene kommuniserer ikke bare med publikum, men også med hverandre, på tvers av generasjoner og ulikheter i stil, teknikk og materialitet. Vi håper at publikum kan gi seg tid til ikke bare å betrakte hvert kunstverk for seg, men også til å lytte til samtalene mellom de ulike arbeidene.

Denne utstillingen er også et kart, hvor det er rom for egne fortolkninger. Et kart hvor målet ikke er det viktigste, men det å finne nye veier og gå seg bort, møte seg selv, møte andre. Et kart hvor punktet «Du er her» er i forvandling selv om du står helt stille.

Det har vært en glede og et privilegium å gå gjennom søknadene til årets Trøndelagsutstilling. Juryen har i år vurdert 506 innsendte arbeider av 226 kunstnere. Å redusere dette til 28 verk av 25 kunstnere har vært en både vanskelig og interessant jobb, og vi er stolte og glade for resultatet. Vi har en vital, nysgjerrig og profesjonell kunstscene som har mye å bidra med i det som forhåpentligvis snart er “Tiden etter Korona”.

6. august 2021
Trøndelagutstilingens jury 2021/ 2022,
Veslemøy Lillengen, Reidun Synnøve Gravelseter og Per Formo.

ENGLISH

The arts never shut down!

This year’s Trøndelagsutstilling proves this. Art never sleeps, it does not hibernate or hide – and it won’t be quarantined. Nearly every single work in this year’s edition of Trøndelagsutstillingen is produced during 2020 and 2021. 

In this year’s announcement text, we encouraged the artists to get involved and create «a meeting place for the incompatible, the unthinkable, the authentic and the unexpected, what we did not think we would see.» The submitted material exceeded our expectations. We hope that we have managed to keep these qualities in the selection that we have made.

The selected artworks underline a field characterized by quality and energy, openness, intimacy and tactility. The exhibition forms a myriad of possible connections and stories, we see a whole dimension of latent meaning that arises in the meeting between the works. The different artworks not only communicate with the visitor, but also with each other, across generations and stylistic differences, technique and materiality. We hope that the visitors can take their time to not only reflect on each work in itself, but also listen to the conversations between the different works. This exhibition is also a map where there is room for your own interpretations. A map where the goal is not the most important, but to find new paths to get lost, meet oneself, and meet others. A map where the point “you are here” is in flux, even though you stand still.

It has been a pleasure and a privilege to read all applications for this year’s Trøndelagsutstilling. This year the jury has evaluated 506 submitted works by 226 artists. To reduce this to 28 artworks by 25 artists has been both a difficult and an interesting job, and we are proud and happy about the results. We have a vital, curious and professional art scene that has a lot to contribute to in what hopefully soon will be “The times after Corona”.

August 6, 2021
The Jury of Trøndelagsutstillingen 2021/ 2022,
Veslemøy Lillengen, Reidun Synnøve Gravelseter and Per Formo.

Om juryen 

Veslemøy Lilleengen (f.1975 Trondheim) arbeider med jord, tekst og tekstil. Hun er utdannet med bachelor- og mastergrad fra kunstakademiet i Trondheim, samt med en bachelorgrad fra kunsthøyskolen i Bergen. Arbeidsmetode og tema har alltid en forankring til gården Vestråt på Ørlandet og folket som har hatt sitt tilhold der gjennom tidene. Et pågående prosjekt er «Norsk Bauta» som involverer kvinnelige kunstnere over hele landet. Arbeidet ønsker å sette søkelys på kjønnsforskjeller i kunstfeltet gjennom fargemetoden potteblått. Lilleengen bor og arbeider i Trondheim og tilhører Rake arbeidsfellesskap.

Per Formo (f. 1952 i Trondheim) arbeider med maleri, veggmaleri, trykk og tegning. Siden kunstutdanningen ved Kunstakademiet i Trondheim (1985 – 89) har han operert innenfor et abstrakt geometrisk formspråk og en systematisk arbeidsmåte som involverer selvdefinerte begrensninger i formvokabular og/eller ulike typer regler for oppbyggingen av komposisjoner. I tillegg til sin egen kunstneriske praksis har Formo også vært sterkt involvert i utvikling og drift av Lademoen Kunstnerverksteder (hvor han har sitt atelier), og han har vært prosjektleder for flere større kunstprosjekter i offentlig rom. 

Reidun Synnøve Gravelseter (f. 1983, Etne) jobbar med analogt fotografi, tekstil, maleri, vatn, natur og tekst. Inspirert av ein teori om at vatn har hukommelse utforskar ho korleis den fotografiske emulsjonen i polaroidbileter utviklar seg når vatnet det ligger i blir påverka med forskjellige emosjonar, og korleis forskjelleg vatn tørkar. I arbeida sine utforskar ho identitet, minner/hukommelse, kropp og det forgjengelige i møte med det traumatiske, det personlige og det nære. Gravelseter bur og jobbar i Trondheim, og fullførte sin master ved Kunstakademiet her i 2017.