Vedtekter

Statutter for Trøndelagsutstillingen

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Trøndelag Bildende Kunstnere 19. juni  2012.


§ 1 Målsetting

1.1
Trøndelagsutstillingen er en årlig mønstring av billedkunst. Søkere skal ha tilknytning til Trøndelagsfylkene. Utstillingen skal presentere på bredest mulig måte det som skjer innen billedkunst i denne delen av landet.

1.2

Det er et mål å kunne tilby utstillingen til steder i Trøndelag som fra før har få tilbud av billedkunst og som har visningsmuligheter for utstillingen.

§ 2 Utstillingen


2.1

Utstillingen eies og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere. Trøndelag senter for samtidskunst er ansvarlig for administrasjon og ansettelse.

2.2

Utstillingen har fri innsendelse.

2.3

Deltakende kunstnere på utstillingen mottar utstillingsvederlag.

2.4

Kunstner kan ikke trekke/forandre antatte kunstverk fra utstillingen.

2.5

Ved salg avgjort før utstillingens slutt trekkes 30% provisjon. Provisjonsdelen deles likt på salgssted og Trøndelagsutstillingen.

2.6

Endringer av statuttene kan bare skje gjennom Trøndelag Bildende Kunstneres årsmøte. Endring av praktisk informasjon og øvrige retningslinjer fastsettes og revideres av utstillingsansvarlig i samarbeid med TBK styre etter behov.

§ 3 Jury


3.1

Trøndelagsutstillingens jury med personlige varamenn velges på Trøndelag Bildende Kunstneres årsmøte. Kvalifiserte jurymedlemmer er kunstnere som er medlem av en av grunnorganisasjonene i Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBK).
Jurymedlemmene velges for to år. Deretter må de stå over en like lang periode i juryen før de kan bli valgt inn igjen.

3.2

Juryen skal bestå av minimum tre billedkunstnere med variert sammensetning i alder, kjønn og  uttrykksform. Minst en av jurymedlemmene skal oppnevnes fra TBK faste jury.

3.3

Juryen skal velge leder. Juryen kan knytte til seg eksterne rådgivende fagpersoner for eksempel representanter fra andre grunnorganisasjoner i Norske Billedkunstneres fagorganisasjon (NBK)

3.4

Juryen er faglig ansvarlig for utstillingen. Juryens plan skal legges fram for TBKs styre til økonomisk godkjenning. Planen skal være faglig begrunnet.

3.5

Juryen kan endre antall kunstverk som kan sendes inn av den enkelte søker.

3.6

Juryen mottar honorar etter gjeldende satser, samt reise- og diettgodtgjørelse.

§ 4 Juryering


4.1

Juryering skjer i to trinn. Førstejuryering skjer på grunnlag av dokumentasjon av kunstverk innsendte via utstillingens hjemmeside. Andrejuryeringen skjer på grunnlag av innsendt originalmateriale.

4.2

Juryens kunstneriske avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.

§ 5 Frakt


5.1
Kunstneren besørger selv frakt til andrejuryering. Informasjon finnes i retningslinjene.

§ 6 Forsikring

6.1
Alle arbeider holdes forsikret av Trøndelagsutstillingen fra registrering til retur. Se retningslinjene.